Umowa licencyjna / IL-2 Sturmovik: Great Battles
Close
menu

Umowa licencyjna

PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZY TEKST PRZED ZAINSTALOWANIEM OPROGRAMOWANIA LUB SKORZYSTANIEM Z NIEGO.

1C-777 Limited, dalej nazywany „Operatorem”, proponuje osobie zarejestrowanej na stronie http://il2sturmovik.com (dalej: „Stronie Operatora”), dalej nazywanej „Użytkownikiem”, zawarcie poniższej umowy.

1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Niniejsza Umowa będzie określać zależności jej stron w związku z wykorzystywaniem przez Użytkownika obiektów praw własności intelektualnej, które podlegają Operatorowi (dalej: Obiektów). Każde użycie Obiektów Operatora oznacza, iż Użytkownik bezwarunkowo i w pełni akceptuje wszystkie warunki niniejszej Umowy
1.2. Gdy Użytkownik nie osiągnął jeszcze pełnoletności, jest zobowiązany poinformować swego opiekuna prawnego o warunkach Umowy i uzyskać jego zgodę na jej zawarcie.
1.3. Wszelkie warunki Umowy mogą zostać jednostronnie zmienione przez Operatora. Operator nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania Użytkownika o takich zmianach. Wszelkie zmiany dokonane w Umowie przez Operatora na zasadzie jednostronnej wchodzą w życie w dniu następującym po dniu publikacji takowych zmian na Stronie Operatora.

2. TERMINY WYKORZYSTANE W UMOWIE
2.1. Umowa – umowa dotycząca świadczenia usług (niniejszy dokument) wraz z ewentualnymi Załącznikami.
2.2. Klient Gry – oprogramowanie wymagane do uruchomienia Gry „IL-2 Sturmovik Battle of Stalingrad” (dalej: Gra IL-2 Sturmovik) na osobistych komputerach Użytkowników.
2.3. Gra – oprogramowanie stworzone przez firmę 1C-777 Limited.
2.4. Login i Hasło – dwa wyjątkowe zestawy symboli stworzone przez Użytkownika.
2.5. Dane Rejestracyjne – informacje o użytkowniku dostarczone przez niego podczas procesu rejestracji w Zasobach Operatora.
2.6. Usługi – usługi świadczone przez Operatora, w tym umożliwienie dostępu do Gry oraz do procesu grania, a także dostęp do zbiorów danych osobowych różnego typu i na różny temat, zlokalizowanych w sieci Internet oraz w Zasobach Operatora. Dodatkowe Usługi będą świadczone zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.
2.7. Strona – znajdujące się w posiadaniu Operatora główne źródło informacji w sieci Internet, w którym znajdują się informacje o spisie, procedurach i warunkach świadczonych Usług.
2.8. Zasoby – wszelkie serwery i usługi umieszczone w domenie riseofflight.com oraz w jej poddomenach.
2.9. Obiekty – przedmioty praw własności intelektualnej Operatora. Obiekty obejmują bezpośrednio Grę, Zasoby oraz inne przedmioty praw własności intelektualnej, takie jak prawa i znaki towarowe, do których Operator posiada wyłączne prawa.

3. OPIS USŁUG
3.1. Zasoby Operatora zapewniają następujące Usługi:
a) odpowiedni dostęp do zbiorów danych osobowych umieszczonych w Zasobach;
b) usługi komunikacyjne (fora itd.);
c) dostęp do Gry i umożliwienie procesu grania;
d) dostęp do Obiektów oraz dodatkowych elementów procesu grania za opłatą ustaloną przez Operatora.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA
4.1 Operator zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy Danych Rejestracyjnych oraz innych danych o Użytkowniku, z wyłączeniem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo Republiki Cypru.
4.2. Operator zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi możliwości aktywacji pozyskanego cyfrowego klucza do Gry za pośrednictwem Zasobów Operatora. Jeśli Użytkownik nie będzie miał możliwości aktywacji pozyskanego cyfrowego klucza do Gry za pośrednictwem Zasobów Operatora, ma prawo zwrócić się do Operatora pod adresem support@1cgs.net z opisem problemu, Operator zobowiązuje się zaś do rozwiązania powstałego problemu z aktywacją cyfrowego klucza.
4.3. Operator zapewnia prezentację Zasobów Operatora w językach angielskim i rosyjskim.
4.4. Operator zastrzega sobie prawo do gromadzenia i wykorzystywania wszelkich informacji otrzymanych przez Operatora podczas procesu grania przez Użytkownika, za jego wiedzą.
4.5. Operator ma prawo do usuwania lub modyfikowania wszelkich treści zamieszczanych przez Użytkownika w Zasobach bez wcześniejszej zgody Operatora lub nieprzewidzianych w niniejszej umowie.
4.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z tytułu korzystania z Gry ani za straty lub inne szkody wynikłe u Użytkownika wskutek działań stron trzecich.

4.7. Operator ma prawo do jednostronnego i odbywającego się w dowolnym momencie ograniczania, rozszerzania, modyfikowania lub zakańczania świadczenia usług, komunikowanego za pośrednictwem zawiadomienia Użytkownika w Zasobach Operatora.
4.8. Gdy Użytkownik nie zgadza się z decyzją Operatora dotyczącą ograniczenia, modyfikacji lub zakończenia świadczenia usług, musi powiadomić Operatora na piśmie, opisując charakter roszczeń. Operator jest zobowiązany do zapoznania się z otrzymanymi roszczeniami i udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.
4.9. Operator ma prawo do rozszerzania funkcjonalności gry bez zgody Użytkownika.
4.10. Operator ma prawo do wprowadzenia bez zgody Użytkownika opłaty za dostęp Użytkownika do rozszerzonej funkcjonalności.

4.11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe zakłócenia i awarie w działaniu łączy telekomunikacyjnych oraz inne podobne usterki, a także za awarie komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik łączy się z siecią Internet i/lub uruchamia Grę.
4.12. W przypadku utraty przez Użytkownika loginu do Strony Operatora, Operator nie zapewnia dostępu do Gry i opłaconych dodatkowych usług.

5. PRAWA I POWINNOŚCI UŻYTKOWNIKA
5.1. Użytkownik ma prawo korzystać z Obiektów zdefiniowanych w niniejszej Umowie, do których Operator posiada wyłączne prawa.
5.2. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych informacji podczas aktywacji cyfrowego klucza do Gry w Zasobach Operatora.
5.3. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać intelektualnych praw własności określonych niniejszą Umową.
5.4. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków, aby zapewnić bezpieczeństwo swego loginu i hasła oraz nie dopuścić do nieautoryzowanego wykorzystania tego loginu i hasła przez osoby trzecie.
5.5. Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp. Użytkownik pokrywa koszt dostępu do sieci Internet z własnych środków.

6. ZWOLNIENIE Z GWARANCJI
Użytkownik rozumie i zgadza się, iż:
6.1. Użytkownik korzysta z Zasobów Operatora na własne ryzyko. Usługi są zapewniane przez Zasoby w stanie „obecnym”.
6.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działania Użytkownika.
6.3. Operator nie gwarantuje, iż:
a) Zasoby spełnią wymagania Użytkownika;
b) usługi ze strony Operatora będą świadczone w sposób ciągły, szybki, niezawodny i bezbłędny;
c) wyniki możliwe do uzyskania za pośrednictwem usługi będą bezbłędne;
d) jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji itd., uzyskanych za pośrednictwem usługi świadczonej przez Zasoby, będą spełniały oczekiwania Użytkownika.
6.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub niebezpośrednie szkody, które nastąpiły w wyniku: 
a) skorzystania lub niemożności skorzystania z Zasobów Operatora;
b) nieautoryzowanego dostępu do osobistych informacji na temat Użytkownika;
c) oświadczeń lub zachowania dowolnych osób trzecich w Zasobach Operatora.
6.5. Operator nie gwarantuje operacyjnej integralności Gry, jeśli techniczna specyfikacja komputera osobistego wykorzystywanego do uruchomienia Gry nie spełnia zalecanych wymagań technicznych przedstawionych przez Operatora na Stronie Operatora.

7. PRAWO DO WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INTELEKTUALNEJ
7.1. Wszelkie prawa do własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa do Obiektów Operatora (np. treść tekstowa, grafiki, treści multimedialne, kody programistyczne i inne obiekty objęte prawami autorskimi), pozostają przy 1C-777 Limited.
7.2. Zawarcie niniejszej Umowy w żaden sposób nie może być utożsamiane z przekazaniem przez Operatora Użytkownikowi jakichkolwiek praw w związku z Obiektami bądź Zasobami Operatora.
8. INNE WARUNKI
8.1. Wszelkie wyróżniające się kwestie, terminy i warunki, które nie zostały objęte przez niniejszą Umowę, podlegają aktualnie obowiązującemu ustawodawstwu Republiki Cypru.
8.2. Jeśli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie uznany przez sąd za nieważny, niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, w żaden sposób nie wpłynie to na ważność, zgodność z prawem i możliwość wyegzekwowania pozostałych zawartych w Umowie zapisów.
8.3. Zobowiązania Operatora w żadnym przypadku nie mogą przekroczyć przychodów Operatora z tytułu sprzedaży temu Użytkownikowi cyfrowego klucza do Gry.
8.4. Zawarcie niniejszej Umowy odbywa się zgodnie z zapisami prawnymi Republiki Cypru, które określają kolejność, zasady i warunki zawierania umów publicznych oraz umów adhezyjnych i przedstawiania oferty.
8.5. Niniejszą Umowę uważa się za podpisaną w lokalizacji Operatora.

Załącznik nr 1 do Umowy Użytkownika

DODATKOWE USŁUGI
Użytkownik będzie uprawniony do Dodatkowych Usług, które muszą zostać opłacone przez Użytkownika. Niniejszy Załącznik określa zależność stron wynikającą z dodatkowo płatnych usług. Użytkownik zostaje uprawiony do zakupu Obiektów zawartych w Grze oraz Dodatkowych Funkcjonalności procesu Gry.

1. ZASADY USŁUGI
1.1. Wszelkie płatne Usługi w grze mogą być zapewniane wyłącznie przez Operatora. Listę takich Usług można znaleźć na Stronie Operatora. Jeśli jakakolwiek osoba trzecia będzie świadczyć Usługi Gry za rzeczywiste pieniądze, czyn taki może skutkować odmową świadczenia Usługi wszystkim osobom biorącym udział w procederze zakupu i sprzedaży, częściowo bądź w pełni, w zależności od decyzji Operatora.
1.2. Świadczenie Dodatkowych Płatnych Usług nie zwalnia Użytkowników z zapisów niniejszej Umowy Użytkownika ani nie chroni przed pozbawieniem praw wynikających z Umowy Użytkownika, w tym pełną lub częściową odmową świadczenia Usług. W przypadku odmowy świadczenia Usług nie jest należne żadne odszkodowanie.
1.3. Użytkownik zgadza się, że – zgodnie z prawem Republiki Cypru – Operator ma prawo do pytania o dane osobowe Użytkownika, do ich zbierania i przechowywania, w tym informacji dotyczących nazwiska, imienia, drugiego imienia, płci, wieku, miejsca zameldowania lub zamieszkania, numerów kontaktowych telefonu, adresów e-mail lub innych adresów elektronicznych. Ponadto, jeśli Użytkownik ubiega się o Dodatkowe Płatne Usługi, również informacji związanych z płatnościami Użytkownika, w tym danych dotyczących kart kredytowych i debetowych Użytkownika oraz innych instrumentów płatniczych.
1.4. Dodatkowe Płatne Usługi mogą być świadczone Użytkownikowi tylko pod warunkiem, że Użytkownik za nie zapłacił. Do momentu potwierdzenia takiej płatności za Dodatkowe Płatne Usługi Operator zachowuje sobie prawo do odmówienia, ograniczenia treści lub ograniczenia Użytkownika w wersji podstawowej Gry i/lub w Dodatkowych Usługach Gry.
1.5. Wszelkie przedpłacone Obiekty Gry i Dodatkowe Funkcjonalności Gry pozostają we własności Operatora. Operator nie wymienia przedpłaconych Obiektów Gry i Dodatkowych Funkcjonalności Gry z powrotem na pieniądze.
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
2.1. Użytkownik zaświadcza przed Operatorem, że posiada prawo do wykorzystania wybranych przez siebie środków płatniczych, aby zapłacić za Dodatkowe Usługi zgodnie z prawem Republiki Cypru i/lub prawem innego kraju, jeśli Użytkownik jest jego obywatelem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osób trzecich i/lub innych użytkowników Gry wynikające z wykorzystania przez Użytkownika środków płatniczych nienależących do niego.
2.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nielegalne działania Użytkownika, gdy płaci on za Dodatkowe Usługi Gry. Operator zastrzega sobie jednostronne prawo do przerwania lub zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, jeśli Użytkownik jest podejrzewany o dokonanie nielegalnych działań, dopóki sytuacja nie zostanie wyjaśniona.
2.3. Operator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług Użytkownikowi, jeśli potwierdzony zostanie fakt dokonania przez Użytkownika oszustwa podczas płatności za Dodatkowe Usługi. W takim przypadku pieniądze za wyświadczone poprzednio Usługi nie zostaną zwrócone Użytkownikowi.
2.4. Operator gwarantuje Użytkownikowi, że wszelkie dane osobowe Użytkownika przekazane Operatorowi podczas kontaktów stron zgodnych z Umową są przechowywane wyłącznie przez Operatora w celu wypełniania niniejszej Umowy i w żadnych okolicznościach nie zostaną przekazane stronom trzecim, chyba że na potrzeby wypełniania niniejszej Umowy lub w zgodzie z wymogami prawa.

3. PROCEDURA PŁATNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA
3.1. Płatność zostanie dokonana przez Użytkownika metodą przelewu pieniężnego na konto Operatora za pośrednictwem obsługiwanych systemów płatności.
3.2. Podczas dokonywania płatności Użytkownik zobowiązuje się postępować zgodnie z przepisami procedury płatności, zwłaszcza z instrukcjami wprowadzania danych i liczby krótkich wiadomości tekstowych (SMS), w tym z procedurą wprowadzania wielkich i małych liter, cyfr oraz wprowadzanego języka. Operator nie ponosi odpowiedzialności za precyzję dokonania przez Użytkownika płatności za Dodatkowe Usługi, ponieważ pozostaje to poza kontrolą Operatora.
3.3. Operator akceptuje karty kredytowe międzynarodowych systemów płatności (Visa International, MasterCard) obsługiwane za pośrednictwem Autorize.net (http://www.authorize.net/) i PayPal.
3.4. Lista i opis alternatywnych metod płatności znajdują się na Stronie Operatora.
3.5. Wszelkie płatności za Dodatkowe Usługi powinny być dokonywane przez Użytkownika na zasadzie przedpłaty. 
4. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA
4.1. Gdy zgodnie z punktami 3.1 oraz 3.5 niniejszego Załącznika pieniądze zostaną przelane na konto Operatora, Operator umożliwi Użytkownikowi dostęp do Dodatkowych Usług.
4.2. Operator zastrzega sobie jednostronne prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy i/lub praw Republiki Cypru. W tym drugim przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
5.1. Użytkownik powinien niezależnie monitorować dostęp do Dodatkowych Płatnych Usług.
5.2. Moment wpływu pieniędzy na konto Operatora jest uznawany za moment dokonania opłaty.
5.3. Użytkownik samodzielnie i na własny koszt pokrywa wszelkie opłaty związane z przelewem pieniędzy do Operatora, w tym cła i podatki.

6. WARUNKI SPECJALNE
6.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogą prowadzić do nieprawidłowego lub niewystarczającego przelewu pieniędzy na konto Operatora za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności.

Załącznik nr 2 do Umowy Użytkownika

PROGRAM WCZESNEGO DOSTĘPU 

1. Podczas Programu Wczesnego Dostępu nie są dopuszczalne pełne lub częściowe zwroty, za wyjątkiem przypadkowych podwójnych lub wielokrotnych zakupów. Użytkownik powinien dokonywać zakupów z zachowaniem ostrożności i robi to na własne ryzyko.
2.  Oprócz zapisów zaakceptowanej wcześniej Umowy Użytkownika, Użytkownik rozumie, że –dokonując zakupu gry w trakcie Programu Wczesnego Dostępu – otrzymuje od Operatora dostęp do wersji Beta Gry.  
3. Data premiery Gry nie jest precyzyjnie określona i daty, funkcje oraz osiągi mogą zmienić się bez ostrzeżenia podczas prac nad Grą. Wszelkie ostateczne decyzja na temat Gry są dokonywane wyłącznie przez Operatora. 
4. Operator nie składa żadnych gwarancji ani rękojmi dotyczących osiągów Gry na systemie komputerowym Użytkownika. 
5. Nie przerywając procesu zakupu Gry podczas Programu Wczesnego Dostępu, Użytkownik uznaje powyższe fakty i zgadza się kontynuować zakup Wczesnego Dostępu do Gry.

© 2012 - 2014, 1C Game Studios, 777 Studios. Wszelkie prawa zastrzeżone.